SADECE BİZ YAPARIZ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Birsen Kimya Sanayi Limited Şirketi

Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Birsen Kimya Sanayi Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri;

6698 saylı kanunun yüklediği ifa karşılığında VERBİS sistemine kayıt yaptıracak olan tüzel kişiBirsen Kimya Sanayi Limited Şirketi 178 072 1305 vergi kimlik numarasıyla Kahramankazan Vergi Dairesi’ne bağlı olarak Fatih Mahallesi Ali Kuşçu Cad. No:4 Kahramankazan ANKARA adresinde faaliyetini sürdürmektedir.• Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Birsen Kimya Sanayi Limited Şirketi‘nin tutmuş olduğu kişisel veriler; kişisel veri işleme yükümlülüğünü getiren kanunun amacı olan özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve şirketimizin politikalarına uygun hareket etmek maksadıyla aşağıda kısaca belirtilen gerekçelerle işlenecektir; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen üretim ve sevkiyata yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin üretim ve sevkiyat sahasının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi/personel (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları, finans ve muhasebe politikalarının yürütülmesi, Şirketimizin her türlü iletişim aracıyla aranması veya internet sayfasının kullanılması Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü maksadıyla yapılan başvurularda kullanılmak maksadıyla işlenecektir. Mesafeli satış sözleşmesiyle üzerimize düşen yükümlülüklerini yerine getirmek, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve sair diğer mevzuatlar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının tarafımıza yüklediği yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gerekliliklerini karşılamak, sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış-pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, ve talepleriniz hakkında sizi (telefon, elektronik posta, posta, SMS ve MMS araçları ile) bilgilendirmek, orta-uzun vade ticari stratejilerimizi belirlemek, fiziksel ve sistemsel güvenliği sağlamak, ileride oluşabilecek hukuki sorunların çözülebilmesine yönelik olarak haklarımızın tesisi ya da kullanılması amaçlarına yönelik olarak, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

• Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, verileri işlemekle yetkilendirilmiş kişilerce yazılı belge olarak yahut elektronik belge olarak saklanabilir. Fiziksel yahut elektronik ortamda muhafaza edilen kişisel veri niteliğindeki bilgi yahut belgelere yetkisiz kimselerin erişimin engellenmiş, bu bilgi ve belgelerin kaybolmaması yahut zarar görmemesi adına gerekli tedbirler tarafımızla alınmıştır.

• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, mali bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, Şirket ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, Birsen Kimya Sanayi Limited Şirketi tarafından sağlanan hizmet faaliyetlerini sürdürmek,  hizmet politikaları ve süreçlerini planlanmak, sağlanan hizmette memnuniyet anketleri yapmak ve müşteri memnuniyetini geliştirmek, ŞİRKET’in hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,  gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca işlenen kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.


• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, Şirket söz konusu kişisel verilerin güvenliği açısından gerekli tedbir ve önlemleri almıştır. Şirket veri işleme envanterinde veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirleri açıkça belirtmiştir.

• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre Şirket söz konusu verileri yasaların zorunlu kıldığı sürece saklayacak, yasal yükümlülüklerin sona ermesiyle birlikte imha edecektir. Şirket veri işleme envanterinde kişisel verileri saklayabileceği azami süreyi açıkça belirtmiştir.

• Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Birsen Kimya Sanayi Limited Şirketi’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
– Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
– İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi. Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

• Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir. Son olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu

  KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak ” Fatih Mahallesi Ali Kuşçu Cad. No:4 Kahramankazan ANKARA ” adresine veya “info@birsenkimya.com” elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.